Chytré služby

Slovenčina

Chytrý podnik je postavený na chytrých službách. Vďaka tomu, že dnes sú firmy schopné procesovať masívne objemy dát flexibilne v reálnom čase, sú schopné vedieť veľa o svojich zákazníkoch, produktoch a službách, svojich procesoch, zamestnancoch, o svojich prípadných problémoch. Podniky si môžu položiť nasledujúce otázky:

 • Ktorí zákazníci sú pre nás najprínosnejší? Čo títo zákazníci o nás hovoria?
 • Ktoré procesy sú nestabilné? Kde dochádza k najväčším chybám a zdržaniam?
 • Aké zmeny prebiehajú v našom dodávateľsko-odberateľskom reťazci?
 • Ako čo najlepšie predpovedať tok hotovosti, riadiť s ním spojené riziká prípadne realizovať krátkodobé pôžičky pri výpadkoch hotovosti?
 • Ako kvalitne je využívaný existujúci majetok, ako je plánovaný dopyt a ako sú riadené nákupy?
 • Aké môžeme očakávať obraty a príjmy, v akých časových horizontoch?
 • Aké sú adekvátne ponuky a stupne kvality služby pre skupiny zákazníkov či konkrétnych zákazníkov?
 • Aký vplyv môže mať volatilita na trhu na naše výrobné plány?

Dále si mohou firmy klást tyto zásadní otázky:

 • Ako obohatím svoje produkty a služby o znalosť získanú z dát?
 • Môžem ponúknuť svojim zákazníkom čisté dátové produkty a zvýšiť tak hodnotu poskytovaných služieb?
 • Čo môžem teraz urobiť inak než som robil doposiaľ?
 • Čo môžem teraz urobiť lepšie než som robil doposiaľ?

Na tieto otázky Vám môžu dať odpoveď prístupy prediktívnej analýzy a s nimi spojené chytré služby. Prediktívna analýza je kvantitatívna analýza zameraná na predikcie budúcich stavov a udalostí. Jedná sa o analytický proces založený na akvizícii, extrakcii a zhodnotení dát tak, aby prediktívne výstupy zlepšili rozhodovacie, podporné a zákaznícke procesy. Chytré služby sú personalizované služby založené na analytických prístupoch ku komplexnému mixu dátových zdrojov a zisku znalostí z týchto dát s cieľom maximalizácie hodnoty pre konkrétneho zákazníka v reálnom čase.

Zpracování interních a externích datových zdrojů prostřednictvím algoritmické expertízy prediktivní a preskriptivní analytiky s cílem akcelerace ziskovosti Vašeho podnikání
Obrázok ukazuje spracovanie interných a externých dátových zdrojov prostredníctvom algoritmickej expertízy prediktívnej a preskriptívnej analytiky s cieľom akcelerácie ziskovosti Vášho podnikania.

Firma miraclIS disponuje expertami schopnými navrhnúť a realizovať zisk znalostí z interných a externých dát a tým Vaše dáta zhodnotiť a pomôžu Vám realizovať chytré služby pre Vašich zákazníkov.

Naše služby môžu byť realizované:

 • Jednorazovo - navrhneme Vám analytický model k riešeniu určitého problému, spracujeme Vaše dáta a poskytneme Vám výsledok
 • Kontinuálne - navrhneme analytický model, navrhneme dátové toky a prostredníctvom našej cloudovej platformy Vám budeme poskytovať výsledky v real-time režime
 • Architektonicky - navrhneme Vám komplexné riešenie spočívajúce v dodávke platformy (SAP HANA), optimálneho modelu dátových tokov (vnútorné zdroje vrátane ich kategorizácie a katalogizácie, senzory, dáta zo sociálnych sietí, atď.), prediktívnych a preskriptívnych analytických modelov, spôsobov previazania analytických výstupov s rozhodovacími a zákazníckymi procesmi a následne vyškolíme Vašich zamestnancov k práci s dodaným riešením

Management je o budúcnosti - čím jasnejšie vhĺbenie do budúcich situácii budete mať a čím kvalitnejšie nekompromisne orientované a dátovo podložené služby budete poskytovať - tým bude Vaša trhová pozícia lepšia. Digitálny podnik s vysokou organizačnou inteligenciou nie je vízia zajtrajška - je dnešnou realitou s vysokým potenciálom pre Vaše podnikanie.

image "colorbox": 
Zpracování interních a externích datových zdrojů prostřednictvím algoritmické expertízy prediktivní a preskriptivní analytiky s cílem akcelerace ziskovosti Vašeho podnikání