Chytrý podnik

Slovenčina

Chytrý podnik a stratégie digitálnej transformácie

Veľké dáta, mobilita a dostupnosť informácií na všetkých typoch zariadení, hybridné a cloudové prístupy k zaisteniu informačných služieb, sociálne siete a Internet vecí so sebou prinášajú zmenu v ponímaní prístupu k podnikovým dátam. V tradičnom prístupe bol software predpripravený k ukladaniu jasne štruktúrovaných a veľkostne obmedzených dát tak, aby bol informačný systém schopný dávať jasné odpovede na do minulosti zamerané otázky. Nový prístup je charakterizovaný predovšetkým dôrazom na kontinuálny dátový tok - dáta sú zbierané a vyhodnocované permanentne v reálnom čase - práca s nimi je orientovaná na predikciu a vyhodnocovanie najlepších variantov pre budúcnosť.

Firma miraclIS se orientuje na nový prístup k dátam a preto ponúka vstup do problematiky riadenia na základe veľkých dát prostredníctvom Konceptu chytrého digitálneho podniku. Tento môže mať na základe Vášho želania rôzne podoby - od jednodenného kreatívneho workshopu - jeho výstupom je jednoduchý transformačný koncept - až po službu zostavenia Stratégie digitálnej transformácie podniku zahrňujúcej:

 • Audit organizačnej inteligencie, dátových zdrojov a spôsobov ich vyhodnocovania
 • Mapu obmedzení a potenciálu existujúcej systémovej architektúry organizácie
 • Transformačné portfólio "chytrých služieb" vychádzajúce z existujúcej systémovej architektúry a z možnosti a cieľov organizácie
 • Proof of concept "chytrej služby" s najvyšším aktuálnym dopadom
 • Cestovnú mapu digitálnej transformácie
Obrázok ukazuje Stratégiu digitálnej transformácie ako
Obrázok ukazuje Stratégiu digitálnej transformácie ako "architektonický blueprint" pre reálne zmeny v podnikovej architektúre.

Stratégia digitálnej transformácie slúži k zamýšľanému zavedeniu digitalizačných zmien tak, aby investície do prepojenia fyzického a virtuálneho prostredia priniesli zvýšenie efektivity a ziskovosti v čo najkratšom čase evolučným spôsobom.

Stratégia digitálnej transformácie podniku je založená na metodológii "Smart data driven Enterprise Architecture" - teda architektúry založenej na službách a dátach. Táto architektúra stavia na modele kontinuálneho dátového toku orientovaného na podporu služieb a predpokladá:

 • Integrovanú digitálnu platformu pre správu dôležitých dátových zdrojov, metadát a modelov (v našom prípade in-memory platforma SAP HANA)
 • Centralizovanú aplikačnú vrstvu nad integrovanou digitálnou platformou, umožňujúcou manipuláciu s dátami a tvorbu dátových produktov potrebných k poskytovaniu služieb prostredníctvom efektívne prevádzkovaných procesov so spätnou väzbou prostredníctvom prediktívnych a preskriptívnych analytických modelov.
 • Prezentačnú užívateľskú vrstvu:
  • pre poskytovanie zákazníckych služieb vďaka dátovým produktom
  • pre vizualizáciu dátovo reprezentovaných udalostí ku skvalitneniu manažérskeho riadenia (dashboardy)

Prínosy služby stratégie digitálnej transformácie sú predovšetkým tieto:

 • Evolučný prístup k zavádzaniu architektúry digitálneho podniku a prípadne zlepšenie obchodného modelu
 • Úspory v nákladoch vďaka zjednodušeniu a skráteniu obchodných cyklov
 • Rýchlejšie a lepšie rozhodovanie založené na aktuálnych dátach v reálnom čase
 • Inovované procesy, produkty a služby
 • Nové digitálne produkty a služby založené na dátach
image "colorbox": 
Strategie digitální transformace jako "architektonický blueprint" pro reálné změny v podnikové architektuře