SAP ERP

Implementácia SAP ERP v oblastiach výroby, logistiky, financií, nákupu, manažérskeho a legislatívneho účtovníctva, podnikového controllingu.

 • SLA - kompletná dlhodobá podpora SAP – vo všetkých moduloch, od bázy, cez procesnú a aplikačnú podporu až po optimalizáciu procesov
 • Implementácia nových optimalizovaných procesov do SAP, tvorba reportovania pre materskú spoločnosť
 • Upgrade SAP vrátane zaškolenia na nové funkcionality
 • Konsolidácia –riešenie konsolidácie pre viac spoločností v skupine
 • IFRS, US GAAP – výkazníctvo podľa metodík IFRS, US GAAP a pod., vrátane konverzie na medzinárodnú účtovnú osnovu s paralelným účtovaním podľa ČÚP
 • Zlúčenie firiem – projekt zlúčenia firiem
 • Rozdelenie spoločnosti a dcérske spoločnosti –projekt účtovného rozdelenia spoločnosti alebo založenia dcérskych spoločností
 • Posun alebo skrátenie fiškálneho roku – projekty na zmenu fiškálneho roku
 • Manažérsky controlling – sledovanie režijných i výrobných nákladov, alokácia režijných nákladov a ďalšie
 • Plánovanie nákladov – plánovanie nákladov režijných, projektových, kalkulácia
 • Finančné výkazníctvo – legislatívne výkazníctvo (rozvaha, výsledovka, hlásenie DPH, súhrnné hlásenie)
 • Cash management – sledovanie toku peňazí, predpovede finančných tokov
 • Analýza finančných procesov v SAP-e príprava testovacích scenárov
 • Migrácia dát kmeňových i pohybových dát, čistenie dát, kontrola duplicitných dodávateľov a odberateľov, a pod.
 • Slovenská a poľská legislatíva
 • lokálna podpora legislatívnych rozdielov pri rolloutoch
 • implementácia bankingu DMEE
 • zavedenie jednotnej meny EUR v slovenských dcérskych spoločnostiach
 • optimalizácia SAP systémov (SLO a ďalšie)
 • Správa užívateľských rolí a prístupov
 • Rozhranie pre účtovanie z externých systémov
 • CO-PA – výrobný controlling, product costing, analýza profitability
 • Analýzy PP, plánovacia tabuľa, EDI, JIT, čiarové kódy, riadený sklad
 • Skupinové odmeňovanie pracovníkov v SAP HR, hodnotenie zamestnancov, služobné cesty
 • IS-U plánovacia tabuľa servisných zákaziek,rozhranie na OTE a OM, odpočty, generovanie faktúr podľa zmluvy, zúčtovanie záloh
Slovenčina