Zapojenie spoločnosti miraclIS do iniciatívy Industry 4.0

Iniciatíva „Industry 4.0“ odkazuje na štvrtú priemyselnú revolúciu. V oblasti podnikových informačných systémov a riadenia podniku má priniesť výrobcom lepšiu kvalitu prevádzky (predovšetkým v oblasti kvality výroby a subdodávateľského reťazca). Toho je možné dosiahnuť zavedením priemyselnej „komunikácie“ medzi jednotlivými strojmi a výrobnými zariadeniami a výrobnými komponentami v procese výroby a logistiky.

V praktickej rovine znamená prechod na „Industry 4.0“ výrobný a technologický štandard zavedenia digitalizácie riadenia technologických veličín s využitím lepšieho prepojenia na podnikové IT systémy a lepšie prepojenie IT a priemyselnej elektroniky pri automatizácii výroby (a riadenia kvality) a výrobných servisných služieb.

Realizácia stratégie „Industry 4.0“ je postavená na týchto základných stavebných prvkoch:

  • Návrh a realizácia digitálnej transformácie podniku.
  • Realizácia „Cyber physical system“ štandardu.
  • Zavedenie „Internet of thinks“ na úrovni výrobných zariadení a technologických komponentov.
  • Implementácia „Internet of services“ pre lepšie riadenie kvality a výroby ako takej.

Spoločnosť miraclIS disponuje znalosťami a zdrojmi, ktoré budete potrebovať pre naštartovanie a zaistenie prechodu Vašej spoločnosti na štandardy „Industry 4.0“, vrátane návrhu vlastností a technických požiadaviek na jednotlivé komponenty tejto iniciatívy.

  • Pomôžeme Vám s riadením transformačného projektu.
  • Definujeme testovanie a integráciu Vašich výrobných kapacít na in Memory a in RAM technológii pre riadenie výroby a kvality.
  • Pomôžeme s riadením projektov v oblasti riadenia vývoja prototypov výrobkov a komponentov podľa „Industry 4.0“ štandardu.
Slovenčina