O nás

Naše kompetencie:

 • Zvyšovanie výkonnosti spoločnosti vo financiách, logistike, výrobe (lepšie využívanie skladových zásob, zvýšenie efektivity práce v oblasti výrobnej logistiky, a pod.)
 • BusinessObjects (BI, BPC, stratégia, plánovanie, reporting a analýzy, vizualizácia reportingových výstupov)
 • Finančné moduly (účtovníctvo, controlling, majetok, legislatívny reporting), Podnikový controlling
 • Logistické moduly (materiálový management, predaj a distribúcia, transportation)
 • Personálne moduly (mzdy a organizačný management, travel management)
 • Výroba (sériová a diskrétna, plánovanie výroby) s väzbou na MES systémy a plánovanie
 • Integrácia (portály, PI/XI, Enterprise SOA, implementácia bezpečnostných prvkov)
 • Programovanie, systémová integrácia na platforme SAP
 • Vývoj nových funkcionalít a riešení pre SAP ERP
 • Podpora životného cyklu Vašich aplikácií (implementácia EHP balíkov a nových funkčných oblastí)
 • DMS systémy, Správa neštruktúrovaného obsahu, WorkFlow, Adobe formuláre
 • Mass Data Billing (vrátane možnosti externého spracovania tlače)
 • Forecasting, rolling forecasting a jeho implementácia
 • Prediktívne analýzy, postup a tvorba prediktívnych modelov (s väzbou na plánovanie, controlling a podpora strategického rozhodovania). S využitím platformy SAP HANA
 • Business proces outsorcing ( použitie nových SAP technológií)
 • Projektový management

Projekty realizujeme predovšetkým pomocou metodológií spoločnosti SAP, v oblasti implementácie používame predovšetkým metodológiu SAP RDS.

V posledných rokoch sme boli trikrát ocenení spoločnosťou SAP, na základe prevedených auditov projektov, ocenením SAP QUALITY AWARDS.

Rapid Deployment Solution: rýchle a efektívne nasadenie SAP produktov na základe prednastavených scenárov.

 • SLA (od zaistenia podpory aplikácií po outsourcing SAP)
 • Implementácie SAP ERP, SAP BI, SAP HANA
 • Nadnárodné Roll-outy – podpora legislatívnych rozdielov

miraclIS, SE poskytuje rozsiahlej skupine zákazníkov služby podpory a implementácie podnikových informačných systémov na platforme SAP a brandžových riešení na platforme SAP, ktorých štandardnou súčasťou je poradenstvo o možnostiach, výhodách a prípadne aj rizikách nasadenia SAP vrátane optimalizácie procesov.

Ovládame SAP Best practises, sme schopní ich nasadiť nielen ako customizované riešenie, ale tiež ako content management.

Optimalizáciu procesov vykonávajú skúsení konzultanti, ktorí prešli firmami z rôznych odvetví. Optimalizácia je podporená SW nástrojmi z usinessObjects (Strategický management, Plánovanie a konsolidácia, Reporting a analýzy).

Pre tvorbu plánov a forecastov používame nástroj BusinessPlanning and Consolidation (BPC) zo SAP BI, ktorý využíva preddefinované modely podľa IFRS štandardov v intuitívnom prostredí MS Excel. BPC obsahuje detailnú podporu procesov plánovania, konsolidácie a forecastov s využitím workflow.

BPC ás vedie procesom tvorby plánu alebo forecastu krok za krokom, kedykoľvek môžete využiť okomentovanie jednotlivých krokov, nastavenie kontrolných bodov, zamknutie dát,nahranie plánu do SAP.

Pro tvorbu reportingu a analýzy využívame SAP Fiori a SAP Lumira – nástroje na tvorbu aktívnych dashboardov a ad-hoc analýz. Tvorba reportov je jednoduchá, rýchla a intuitívna – zmeny zvládne užívateľ bez našej pomoci.

V oblasti správy, rozvoja, implementácie, rozširovania a prevádzky systému na platforme SAP sa rovnako venujeme aj ďalším oblastiam služieb: SAP BW, EP portal, PI/XI - riešení na platforme SAP NetWeaver.

Ovládame tiež technológiu EDI - integráciu systémov v rámci dodávateľských reťazcov.

Zavádzame účtovníctvo IFRS a US GAAP na platforme SAP ERP vrátane konsolidácie a výkazov v systéme SEM (Strategic Enterprise Management). Ďalej sa venujeme rozvoju SAP riešenia v oblastiach facility a real estate managementu REM.

Dnes sa zameriavame aj na oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi (SAP SRM), ktorá je potrebná pre centrálny nákup. S tým úzko súvisí harmonizácia kmeňových dát pomocou nástroja Master Data Management (SAP MDM). V oblasti Big Data dokážeme realizovať návrhy, ako využiť Vaše podnikové informácie, ktoré doposiaľ nevyhodnocujete, napr. pre spresnenie odhadov nákupného chovania ako Vašich zákazníkov tak aj všetkých spotrebiteľov, plánovanie a realizácia rolling forecastov atď.

Konzultanti našej firmy poznajú vývoj jednotlivých funkcií SAP a vedia vysvetliť ich dopad na konkrétne nastavenie u zákazníka. Štandardnou súčasťou našej práce je podrobná dokumentácia vykonávaných krokov a garancia bezpečného zavedenia nových funkcií do systému. V niekoľkých prípadoch sme dokonca vykonali prevzatie a následný upgrade inštalácií, na ktorých prvotnom zavedení sme sa nepodieľali a ku ktorým chýbala potrebná dokumentácia.

Rozsah poskytnutých služieb vychádza vždy z potrieb zákazníka. Môžeme poskytnúť napríklad technický dozor procesu upgrade systému SAP i zodpovedať za kompletné vykonanie všetkých činností vrátane návrhu upgrade alebo novej implementácie, zaistenie technického vybavenia a sieťovej podpory, návrhu testov a prevedenia detailných užívateľských školení a migráciu dát. MiraclIS využíva databázu znalostí a skúseností, vďaka ktorej môže ponúknuť upgrade všetkých inštalovaných riešení SAP.

Máme pre vás pripravených mnoho našich riešení, ktoré Vám uľahčia prácu s SAP ERP a rozširujú jeho štandardné funkcionality.

Najsilnejšou pridanou hodnotou spoločnosti miraclIS je predovšetkým dostatok zdrojov a zastupiteľnosť konzultantov SAP. O kvalite konzultantov svedčí i to, že náš team je jedným z dodávateľov školení pre SAP Česká republika a SAP Slovensko.

Implementovali sme mnoho rozličných SAP projektov u našich zákazníkov. Projekty sa vzťahujú ako k SAP ERP, SAP HR, SAP ISU tak i k SAP Netweaveru.

ERP (financie, logistika, výroba), HR, ISU:

 • SLA - kompletná dlhodobá podpora SAP – vo všetkých moduloch, od bázy, cez procesnú a aplikačnú podporu až po optimalizáciu procesov.
 • Implementácia nových optimalizovaných procesov do SAP, tvorba reportingu pre materskú spoločnosť.
 • Rozvoj Vašeho SAP systému v oblasti nových SAP produktov: SAP analytics, SAP mobilné riešenia, SAP Fiori, SAP BI a SAP BPC.
 • Podpora SAP v oblasti riadenia životného cyklu Vašich aplikácií.
 • Konsolidácia – riešenie konsolidácie viac spoločností v skupine.
 • IFRS, US GAAP – výkazníctvo podľa metodík IFRS, US GAAP apod., vrátane konverzie na medzinárodnú účtovnú osnovu s paralelným účtovaním podľa ČÚP.
 • Zlúčenie firiem – projekt zlúčenia firiem.
 • Rozdelenie spoločnosti, dcérske spoločnosti – projekt účtovného rozdelenia spoločnosti alebo založenie dcériných spoločností.
 • Posun alebo skrátenie fiškálneho roka – projekty na zmenu fiškálneho roka.
 • SAP APO: implementácia pokročilého plánovania v celom rozsahu možností aplikácie APO.
 • Cash management, aeging, realizácia Vašich finančných KPI v SAP systéme.
 • Forecasting, rolling forecasting a ich realizácia v prostredí SAP (predovšetkým s využitím nových SAP produktov a riešení).
 • Finančné, nákladové, obchodné, odbytové analýzy, odhady a predpovede predaja.
 • Prediktívne analýzy s využitím možností SAP HANA.
 • Lokálna podpora legislatívnych rozdielov pri roll outoch, vedení roll out projektov, audit projektov so zameraním na legislatívnu správnosť a kompaktibilitu s koncernovým účtovníctvom.
 • Implementácia bankingu DMEE, predovšetkým v oblasti roll out projektov, štandardizácia.
 • Podpora multimenových operácií v koncernovom účtovníctve a migrácia na jednotnú európsku menu.
 • Kontrakt management a riadenie zákazníckych vzťahov, hodnotenie dodávateľov a odberateľov s ohľadom na výkonnosť logistiky.
 • Optimalizácia výkonu SAP systémov (pomocou SAP SLO, implementácia EWA komponentov).
 • Správa užívateľských rolí a prístupov, autorizačné koncepty a nastavenie bezpečnosti nielen v SAP ERP, ale v komplexnom podnikovom prostredí pomocou autorizačných konceptov. Využitie SAP SolMan pre riadenie Vašeho aplikačného landscape, vrátane riadenia projektov.
 • Rozhrania pre účtovanie z externých systémov.
 • CO-PA – výrobný controlling, product costing, analýza profitability
 • Analýzy PP, plánovacie tabule, EDI, JIT, Material Ledger, čiarové kódy, riadený sklad pomocou mobilných technológií. Integrácia Kanban.
 • Integrácia výroby v SAP a MES systémov.
 • Servisný managment (SAP PM) a integrácia na výrobné plány a ostatné podnikové zdroje vrátane HR.
 • Skupinové odmeňovanie pracovníkov SAP HR, hodnotenie zamestnancov, služobné cesty. Kompletné pokrytie potrieb Vašeho HCM (training, talent management, hodnotenie zamestnancov, školenie a vzdelávanie).
 • Vedenie recruitment procesu v SAP ERP a SAP HCM s možnosťami zavedenia “inteligentných“ reportov pre hodnotenie výkonnosti HR oddelení.
 • IS-U plánovacie tabule servisných zákaziek, rozhrania na OTE a OM, odpočty, generovanie faktúr podľa zmluvy, zúčtovanie záloh, … Hromadné účtovanie a fakturácia.
 • Vieme pracovať s procesmi a riešeniami v oblasti SAP Improvement Finder. Vyberieme tie najlepšie riešenia, ktoré dnes ponúkajú balíky SAP EHP a štandardizujeme Váš SAP systém pomocou týchto balíkov.
 • Využitie platformy S/4 HANA ako novej dimenzie Vašeho informačného systému: nové užívateľské scenáre (s použitím mobilných technológií Fiori), inovácie v oblasti Sales and Marketing a pokročilé nástroje analýz pre túto oblasť, praktické dopady S/4 HANA do oblasti controllingu, zlepšenie integrácie a využitie BI a zlepšenie dostupnosti dát pre konsolidáciu.
 • Použitie SAP HANA platformy v oblasti Big Data: integrácia rôznorodých dát a ich analytické využitie (vrátane využitia dát sociálnych médií a otvorených demografických či geografických dát).

Solution Manager (SolMan)

 • Business Process monitoring, Solution Manager Diagnostics, Service Desk, SAP Early Watch Alerting, školenie SM.
 • Incident management systém a jeho riadenie prostredníctvom SAP SolMan.
 • Zlepšenie kvality prevádzky Vašich aplikácií pomocou SAP EWA riešenia.

Netweaver Portal (NWP)/Enterprise Portal (EP)

 • ESS, MSS balíčky, Knowledge Management, Content server, SSO, bezpečnosť, Kolaboračné miestnosti, Kategorizácia vyhľadávania (TREX), Visual Composer, Adobe Document Services.
 • Ovládame portálové technológie používané spoločnosťou SAP v mnohých iných produktoch (training management, SRM/SCM, ECM).
 • Integrujeme portálové riešenie využívajúce podnikové dáta, integrujeme správu portálových riešení prostredníctvom nástrojov SAP Netweaver (Process and Service orchestration by SAP).

Process Integration (PI)/Exchange Infrasructure (XI)

 • Business Process Repository, System Landscape Directory.
 • Navrhujeme architektúru aplikácií, solution architektúru a riešenia pre integráciu pomocou nástrojov SAP PI.

Mimo tieto dnes už tradičné oblasti služeb v oblasti podnikových informačných systémov dokážeme podporiť Vaše podnikanie i v „nových“ oblastiach strategického rozvoja podnikovej IT infraštruktúry:

Smart reporting a business performance monitoring:

 • Dajte nám Vaše data a my Vám dodáme „inteligentnejšie reporty“. Zhodnotíme Vaše dáta pomocou nových technológií SAP HANA, SAP BI a zlepšíme prezentáciu Vašich dát užívateľom pomocou nástrojov SAP BOBJ, SAP Fiori, SAP Lumira.
 • To všetko on premise alebo formou BPO. Vďaka novým technológiam budete mať k dispozícii tieto reporty v pravidelných intervaloch s možnosťou neustále zlepšovať súčasný stav zásob, financií, výroby, plánovania.

SMART logistics (inteligentná logistika):

 • Urobte prvý krok k iniciatíve „Industry 4.0“ zavedením logistiky integrovanej na production floor managment, nerozširujte sklady, hľadajte s nami možnosti zlepšenia toku materiálov Vašej logistiky a optimalizujte svoju výrobne odbytovú logistiku prostredníctvom lepších plánov a simulácií.

Plánovanie, operatívne plánovanie, strategické plánovanie podľa štandardov APS:

 • Všetci máme rutinne zavedené na nejakej úrovni plánovanie. Môže ísť o materiálové zdroje, výrobné kapacity, ľudské zdroje alebo materiál dodávateľov. Dnes vieme plánovaním pokryť kompletne všetky procesy v oblasti riadenia podniku. Nie je ale dosiaľ možnosť riadiť plánovanie integrovane, naprieč všetkými oblasťami riadenia podniku naviac s možnosťou meniť operatívne plány podľa okamžitých potrieb a súčasne generovať požiadavky na zmeny v ďaľších úrovniach plánov.
 • Ponúkame pokročilé plánovanie výroby (zákaziek) a schedulling podľa Vašich reálnych potrieb a to i na úroveň Vašich výrobných kooperácií, ktoré zahrňuje presné dielenské plány i plánovanie včasného nákupu materiálu.
 • Naša aplikácia je užívateľsky príjemná a implementačné projekty máme velmi dobre zvládnuté.

Business proces Improvement SAP:

 • Maximalizujte hodnotu Vašich implementovaných SAP riešení prostredníctvom nástrojov SAP SolMan, prostrednícvom ktorých identifikujete chybné alebo neefektívne procesy nastavené vo Vašem systéme, monitorujte výkonnosť Vašich procesov pomocou SAP SolMan business analytiky. SAP SolMan ponúka nové nástroje pre lepšiu utilizáciu Vašeho SAP systému (napr. Advanced and Value Benchmarking), vybavených tiež skvelou business analytikou.
 • Sme pripravení otvoriť Vám dvere do tejto oblasti a spolu s Vami maximalizovať výkon Vašeho podnikového systému.

Business intelligence a pružné firemné riadenie:

 • Pružné a rýchle riadenie firmy, včasná implementácia zmien ako reakcia na potreby trhu, neustále sa meniace potreby zákazníkov i miesto v dodávateľských reťazcoch vyžaduje rýchle a presné analýzy, dostupné mimo ERP systém „on demand“ bez dlhej a náročnej implementácie.
 • Tieto potreby naplnia nástroje SAP pre oblasť business intelligencie a analytiky. Ponúkame implementáciu BI nástrojov nielen ako nástrojov pre statický „already done“ reporting, ale na princípoch MSO – modelovanie, simulácia a optimalizácia prostredníctvom SAP BI produktov a smart výstupov: Lumira, BOBJ, BPC.

Industry 4.0.:

 • Sme súčasťou nemeckej iniciatívy Industry 4.0. Pomôžeme Vám s transformáciou Vášho podniku smerom k digitálnemu prostrediu, pomôžeme Vám transformovať výrobné a logistické procesy smerom k Industry 4.0 štandardom. Spolupracujeme s poprednými českými vedeckými pracoviskami v tejto oblasti.

Ponúkame mobilné aplikácie a prechod na mobilné riadenie Vašich rutinných podnikových operácií:

 • Cieľom implementácie mobilných riešení je predovšetkým odpovedať na zrychľujúce sa potreby globálnych trhov a tomu odpovedajúcich nárokov na Vás ako na dodávateľov výrobkov alebo služieb.
 • V praktickom ohľade ide o zvýšenie produktivity zamestnancov a zvýšenie produktivity jednotlivých podnikových procesov pomocou mobilných aplikácií, ktoré zjednodušujú prácu s ERP, CRM a BI systémy a realizují rutinné operácie bez pohľadu na to, kde se nachádza užívateľ.
 • Pomôžeme Vám identifikovať tieto oblasti a realizovať riešenia vedúce k zvýšeniu produktivity zamestnancov a zjednodušeniu práce s Vaším systémom pomocou nových technológií SAP.
 • Urobíme s Vami prvý krok k automatizácii procesov vo Vašom podniku a k ich pružnej kontrole.

Enterprise Mobility Software Solutions by SAP:

 • Identifikujte možnosti zlepšiť Vaše procesy prostredníctvom mobilných služieb.
 • Zamyslite se nad možnosťou zavedenia mobilných služieb do Vašich Supply Chain procesov.
 • Outsourcujte SCM a kontrolujte Vašu logistiku pomocou mobilných aplikácií.
 • Integrujte Vašu logistickú kontrolu až na úroveň jednotlivých logistických jednotiek (kontajner, nakládka, truck) a kontrolujte všetko pomocou mobilných aplikácií odkiaľkoľvek, kedykoľvek, s možnosťou výstupu do Vašeho ERP systému, BI systému alebo prostredníctvom „inteligentných reportov“.


Veríme, že tieto prednosti môžu ovlyvniť Vaše rozhodnutie o výbere partnera pre zaistenie implementácie a podpory Vašeho systému.

Slovenčina